Portfolio

Arne Hooyberghs 5CMa

Hier vind je al mijn Opdrachten
van de les web.

Opdrachten

Opdracht 1: De basis AI misbruikt nieuws

Opdracht 2: Da Pino

Opdracht 3: Hello Fresh

Opdracht 4: Tekstvormgeven

Opdracht 5: Tekstvormgeven Da Pino

Opdracht 6: Quote

Opdracht 7: Songtekst

Opdracht 8: Fotografie

Opdracht 9: Boxmodel

Opdracht 10: Herhalingsopdracht

Opdracht 11: Gerecht

Opdracht 12: Pure Goodness

Opdracht 13: Div Position

Arne Hooyberghs

Web Designer - student

foto van mezelf